Sunday, December 13, 2009

SOLAT DAN PENEMUAN SAINSDalam surah Al-Mukmi­nun ayat 1-2 dan 9 Allah menjelaskan,

"Sesung­guhnya telah berjayalah orang-orang yang beri­man.
(Iaitu) mereka yang khusyuk dalam solat mereka.
Dan mereka yang meme­lihara solat-solat mereka."

Ayat-ayat ini menjelaskan bahawa untuk berjaya umat Islam tidak boleh mengabaikan solat sama sekali teruta­manya solat-solat fardu. Dalam konteks melaksanakan solat, dua perkara wajib dijaga, pertamanya khusyuk dan keduan­ya, memastikan agar solat dilaksanakan dalam setiap keadaan mengikut cara dan jadual waktu yang telah ditetapkan.

Solat merupakan satu ibadah yang amat penting sehinggakan ketika sedang berperang sekalipun ia tidak boleh dit­inggalkan. Solat juga merupakan tiang agama. Imam AI-Baihaqi meriwayatkan, nabi bersabda,

"Solat itu tiang agama se­siapa yang meninggalkannya
dia merun­tuhkan agama."

Malah batas antara iman dan kufur ialah solat.

Kesesatan Kerana Memperke­cilkan Solat
Golongan yang memperkecilkan solat merupakan golongan yang sesat. Dalam surah Maryam ayat 59 Allah her­firman,

"Maka datanglah selepas mer­eka pengganti (yang keji)
yang mensia­siakan solat mereka serta mengikut hawa nafsu,
maka kelak mereka akan mene­mui kesesatan.."

Berhubung dengan ayat ini, sahabat Abdullah ibn Abbas berka­ta, "Maksud 'mensia-siakan solat' bu­kanlah meninggalkan solat sama sekali, tetapi melewatkannya dari waktunya". Imam Said ibn Al-Musayyab mempun­yai pendapat yang sama dengan saha­bat Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata: "Mereka melaksanakan solat Zuhur di dalam waktu Asar, solat Asar di dalam waktu Maghrib, solat Maghrib di dalam waktu Isyak, solat Isyak ditangguhkan sehingga masuk waktu Subuh dan sol­at Subuh dilaksanakan selepas mataha­ri terbit. Sesiapa yang mati di dalam ke­adaan ini tanpa bertaubat, dia akan dihumban masuk ke dalam sebuah lem­bah yang bernama ghat' di dalam neraka dan diberikan makanan yang teramat ji­jik.." Hal ini disebutkan di dalam Al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa. Jika bersolat fardu di luar waktu sudah begini hukum­nya bayangkan azab yang bakal menim­pa mereka yang tidak bersolat fardu sa­ma sekali

Justeru melaksanakan solat far-du dalam waktu yang ditetapkan meru­pakan sebahagian daripada disiplin Is­lam yang wajib dilaksanakan. Mengikut Imam Bukhari dan Muslim, sahabat Abdullah ibn Masud pernah bertanya ke­pada nabi,
'Apakah amalan yang paling Allah sukai?"
Baginda menjawab, "Solat tepat pada waktunya."
Abdullah ibn Masud bertanya lagi, "Kemudian apa?"
Baginda menjawab, "Melakukan kebai­kan kepada kedua-dua ibu bapa."
Abdul­lah bertanya lagi, "Kemudian apa?"
Nabi menjawab, "Jihad kerana agama Allah."

Solat, Khusyuk dan Sains
Kajian-kajian sains menunjukkan meditasi mendatangkan banyak kebaiikan kepada kesihatan manusia. Pada ta­hun 1967 profesor Dr. Herbert Benson dari Fakulti Perubatan Harvard mendapa­ti mereka yang bermeditasi menggunak­an oksigen 17% lebih rendah daripada biasa. Di samping itu jantung mereka berdenyut dengan kadar yang lebih ren­dah daripada biasa dan gelombang theta dalam otak meningkat dengan jelasnya. Gelombang theta ialah gelombang otak yang wujud apabila seseorang berada di saat yang amat menenangkan teruta­manya ketika hampir terlena. Dr. Herbert Benson berpendapat meditasi mampu meredakan tekanan (stress) dan menja­dikan seseorang lebih tenang lagi ceria.

Kajian yang melibatkan 90 orang pesakit kanser juga telah dilakukan. Mer­eka bermeditasi selama tujuh minggu. Kumpulan yang mengamalkan meditasi ini didapati kurang diserang masalah ke­sugulan, keresahan dan kemarahan ber­banding kumpulan yang tidak berme­ditasi. Tambahan dari itu mereka yang bermeditasi didapati lebih bertenaga dan kurang mengalami sakit jantung ser­ta masalah pada sistem penghadaman. Kajian ini diterbitkan di dalam majalah Psychosomatic Medicine tahun 2000.

Solat yang dilakukan secara khusy­uk boleh diibaratkan seperti meditasi yang melebihi meditasi biasa. Maksud­nya, dalam solat yang dilakukan secara khusyuk memang terdapat unsur-unsur meditasi, tetapi ia berbeza dengan me­ditasi biasa kerana solat yang dilakukan oleh umat Islam ialah satu ibadah. Kali­mat-kalimat dalam solat adalah pilihan Allah dan Rasul, bukannya pilihan ma­nusia biasa, dan ketenangan yang di­peroleh adalah ketenangan kurniaan Al­lah. Lebih dari itu mereka yang bersolat dengan ikhlas akan mendapat rahmat daripada Allah.

Solat dan Yoga
Ada orang mengatakan solat adalah yoga. Sebenarnya solat bukanlah se­naman ataupun yoga. Bagi orang-orang Islam solat adalah lebih agung dari seba­rang senaman termasuk yoga. Solat ialah zikir yang paling mulia. Dalam surah Al­ Ankabut ayat 45 Allah berfirman,

"Dan zikrullah (iaitu solat) adalah lebih besar keutamaannya."

Dalam Al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa, disebutkan, "Berka­ta Imam Nasafi, (ayat ini menunjukkan) solat adalah lebih besar dari segala keta­atan yang lain."

Berhubung dengan yoga, Journal of the Royal Society of Medicine men­ganggapnya sebagai "salah satu sistem pembangunan insan yang tertua yang merangkumi jasad, akal dan rohani." Yoga mempunyai kedudukan serta ger­ak badan tertentu yang dikenali sebagai asanas. Ketika mengamalkan yoga ses­eorang akan duduk pada kedudukan ter­tentu untuk jangka masa tertentu den­gan melafazkan kalimat-kalimat mantra yang tertentu di samping bernafas secara teratur. Salah satu kedudukan yoga atau asanas yang terpenting ialah Sirshasana (headstand). Ia dikenali juga sebagai Raja Yoga atau King of Yoga. Di kedudukan ini seorang pengamal yoga akan meletak­kan kepalanya ke bumi dan di peringkat kemuncaknya akan meluruskan badan agar kakinya berada di atas. Sayangnya kedudukan sebegini tidak dapat dilaku­kan oleh semua orang. Oleh kerana ke­sannya yang positif yoga menjadi amat popular pada hari ini. Doktor-doktor di Harvard Bering kali menyuruh pesakit­ pesakit mereka mengamalkan yoga ber­tujuan untuk menjaga kesihatan.

Jika dilihat secara menyeluruh, me­mang terdapat beberapa unsur yoga di dalam solat. Solat merupakan ibadah yang merangkumi "jasad, roh dan akal." Ia mempunyai kedudukan serta gerak badan tertentu yang dikenali sebagai ru­kun fi'li. Ia juga mementingkan gerak hati yang sentiasa ikhlas kepada Allah dan ini dikaitkan dengan rukun qalbi. Ia ju­ga mempunyai kalimat-kalimat terten­tu yang perlu dilafazkan dan ini dikait­kan dengan rukun qauli serta zikir.

Salah satu kedudukan terpenting dalam solat ialah sujud. Di kedudukan ini seseorang akan meletakkan kepalanya di bumi dan di kedudukan itu darah dari jantungnya akan turun ke otak dengan mudah sekali. Berbeza dengan sirshasana, sujud dapat dilakukan oleh hampir semua orang.

Namun solat adalah lebih dari yoga kerana ia adalah ibadah yang berdasar­kan wahyu. la adalah aktiviti penyem­bahan kepada Yang Maha Pencipta yang memerlukan disiplin kerana ia terikat dengan waktu. Seseorang yang hendak bersolat wajib membersihkan jiwanya dari kesyirikan terlebih dahulu sebelum memasuki solat untuk mengesakan Al­lah. Di samping itu pembersihan jasad dengan berwuduk adalah diwajibkan. Oleh kerana ia adalah aktiviti pengabdian, pemakaian seseorang juga perlu men­jurus kepada pengabdian dengan menu­tup aurat. Solat tidak hanya merupakan aktiviti individu, ia juga merupakan ak­tiviti kelompok. Justeru solat berjemaah adalah diwajibkan pada masa-masa ter­tentu berpandukan cara dan syarat yang telah ditetapkan. Justeru jika dibanding­kan dengan yoga, solat adalah lebih leng­kap dan komprehensif dan kesan jangka panjangnya adalah lebih mendalam.

Faedah-Faedah Solat
Solat yang dilakukan akan meng­gugurkan dosa seseorang. Imam Muslim meriwayatkan, nabi bersabda,

"Solat yang lima menghilangkan dosa sebagaimana air menghilangkan daki."

Dalam riwayat yang lain oleh Imam Muslim, nabi ber­sabda,

"Solat menghapuskan dosa yang berlaku di antara
satu solat dengan satu yang lain melainkan dosa-dosa besar."

Solat membina jati diri seseorang. Imam Abu A]-Aliyah berkata, "Solat mem­punyai tiga keistimewaan, dan jika tidak ada ketiga-tiga ini di dalam sesuatu sol­at, solat itu dianggap tidak berfaedah sa­ma sekali. Keistimewaan-keistimewaan itu ialah ikhlas, khusyuk dan zikrullah. Ikhlas akan membawa seseorang kepa­da yang makruf, khusyuk akan mence­gahnya dari perbuatan mungkar dan zi­krullah akan membantunya melakukan yang makruf dan mencegahnya dari yang mungkar". Hal ini disebutkan di dalam Tafsir Al -Azhar oleh Hamka.

Di camping itu, solat menguatkan jiwa seseorang sehingga memampukan­nya meninggalkan kekejian dan kemung­karan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman,

"Sesungguhnya solat dapat mencegah
seseorang dari perbua­tan keji dan mungkar."

Apabila peribadi unggul seperti ini dapat dibentuk me­lalui solat, keluarga dan masyarakat akan menjadi aman dan selamat.

Solat mendidik umat Islam menjadi pengurus masa yang baik. Dalam surah An-Nisak ayat 103, Allah berfirman,

"Ses­ungguhnya solat adalah satu ketetapan berwaktu
yang diwajibkan ke atas orang­orang mukmin."

Oleh kerana solat fardu yang lima terikat dengan waktu, mere­ka yang bersolat perlu prihatin dan pe­ka dengan waktu kerana solat yang di­lakukan di luar waktu dengan sengaja dianggap sebagai tidak sah dan bakal mendatangkan dosa. Kepekaan kepada waktu ini jika diperkembangkan kepa­da seluruh kehidupan akan menjadikan umat Islam satu golongan yang meng­hargai masa. Golongan yang menghargai masa pasti akan cemerlang.

Solat juga membentuk disiplin. Di antara perkara yang wajib dilaksanakan sebelum bersolat ialah mengambil wuduk, dan wuduk tidak dianggap sah melainkan dengan tertib. Tertib bermak­sud, yang dahulu didahulukan dan yang kemudian dikemudiankan. Demikian juga ketika bersolat, tertib wajib dipe­lihara.. Jika seseorang mendahulukan amalan yang sepatutnya dikemudiank­an, sebagai contoh, melakukan sujud se­belum qiarn dan takbiratul ihram, solat­nya dianggap tidak sah. Latihan-latihan seperti ini mampu melahirkan insan yang celik prosedur lagi berdisiplin sekali gus menjadikannya efisien di dalam se­tiap pekerjaan.

Solat mendidik umat Islam agar mementingkan ilmu. Hal ini disebabkan ketika melaksanakan solat berjemaah, imam yang memimpin solat hendaklah dipilih dari kalangan mereka yang beril­mu. Mengikut Imam Muslim dan Ah­mad, nabi bersabda,

"Hendaklah yang mengimami sesuatu
kaum itu mereka yang lebih tabu tentang Al-Quran.
Jika kemampuan mereka sama di sudut ini,
pilihlah dari kalangan yang lebih mema­hami sunnah.."

Makmum yang berada di belakang imam juga perlu menguasai il­mu kerana kadangkala imam terlupak­an sesuatu di dalam solatnya. Justeru, Is­lam mengarahkan agar makmum yang berdiri hampir dengan imam adalah dari kalangan mereka yang berilmu. Mengi­kut Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, nabi bersabda,

"Hendaklah mereka yang pandai lagi
baligh bersolat dekat denganku, kemudian
mereka yang seumpama mereka, kemudian mereka
yang seumpamanya.."

Tekanan jiwa atau stres sering me­landa manusia dan solat mempunyai penawar yang mampu meredakannya. Hal ini disebabkan solat mengandun­gi zikir dan zikir jika dilakukan dengan khusyuk mampu mendamaikan hati. Dalam surah Taha ayat 14 Allah berfir­man,

"Dan tegakkanlah solat untuk berzikir kepadaKu."

Oleh kerana sol­at benar-benar mendamaikan hati nabi pernah berkata,

"Bangunlah wahai Bilal (untuk azan)
dan rehatkanlah kami den­gan solat."

Justeru, rugilah mereka yang tidak bersolat. Kerugian mereka amat be­sar sekali.

0 comments:

 

PAUTAN MINI
 

KOKURIKULUM

SOCUT PERAK SCOUT MALAYSIA PUTERI ISLAM PBSM KRS

My Blog List

Recommended Gadget

  • ads
  • ads
  • ads
  • ads

Followers

About Me

Abu Ruqaiyah, Tn. Hj. Mohamad Sahrin Bin Kadmo. Salah seorang pereka elaporan program j-QAF untuk kegunaan pihak Sekolah, PPD, JPN & BPK.